Små foretak unntas fra plikten til å utarbeide årsberetning

plikt-aarsberetning

Regnskapsloven forenkles fra 2018 på enkelte områder. Endringen som omfatter flest regnskapspliktige handler om å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning.  

Små foretak som tar unntaket i bruk og dermed lar være å utarbeide årsberetning, må i note til regnskapet gi opplysninger om eventuell usikkerhet om fortsatt drift. Som små foretak regnes regnskapspliktige som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår; 1) salgsinntekt på 70 millioner kroner, 2) balansesum på 35 millioner kroner og 3) gjennomsnittlig antall ansatte på 50 årsverk.

Det er også vedtatt forenklinger i selskapslovgivningen knyttet til åpnings- og mellombalanser ved stiftelse, fusjon, fisjon og omdanning.

Det forventes at disse forenklingene får virkning fra 1. januar 2018. Unntaket fra kravet om årsberetning vil i så fall gjelde for årsregnskapet for 2017.

For regnskapspliktige enkeltpersonforetak som defineres som små foretak, innføres mulighet til å utarbeide årsregnskap som bygger på skattemessig næringsoppgave. Den samme muligheten får ansvarlige selskaper med kun personlige deltakere, etter nærmere vilkår. Når dette trer i kraft er foreløpig usikkert.

Regnskapspliktige som er pålagt å utarbeide årsberetning og som jevnlig sysselsetter flere enn 50 ansatte, blir pålagt å redegjøre for status likestilling og likestillingstiltak. Her reverserer Stortinget en avgjørelse fra 2016.

Privat bruk av yrkesbil - elektronisk kjørebok ell...
Fra 2018 blir det pliktig å melde elektronisk adre...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://adwice.no/

Flere aktuelt saker

I vår og sommer kunne bedrifter med stort omsetningsfall som skyldtes koronapandemien, søke om kompensasjon til dekning av faste uunngåelige kostnader...
Kompensasjonsordning 2 – for foretak med stort omsetningsfall I den nye kompensasjonsordninger skal bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor lever...
Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien som har medført reiserestriksjoner, strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og...