Regelverk for tilskudd til rapporteringsutstyr for fiskeflåten under 15 meter

Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regelverket gjelder Garantikassen for fiskere sin forvaltning av tilskudd til rapporteringsutstyr for fiskeflåten under 15 meter og er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartamentet 01.07.2022. Det er gjort gjeldende med virkning fra samme dag. Reglement for og Bestemmelser om økonomistyring i staten er overordnet dette regelverket. 

 1. Formål med og målgruppe for tilskuddsordningen

  Formålet med ordningen er å redusere kostnadsbyrden ved nye rapporteringskrav for den minste fiskeflåten. Målet er nådd når tilskuddet er utbetalt.

  Målgruppen er yrkesfiskere med merkeregisterte fiskefartøy under 15 meter.

 2. Tildelingskriterier

  Det skal gis 7 000 kroner i engangsstøtte per merkeregistrerte fartøy under 15 meter, som installerer godkjent utstyr innen de forskriftsfestede fristene.

  Tilskuddet utbetales på bakgrunn av framlagt dokumentasjon på innkjøp og installasjon av godkjent utstyr, i henhold til Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 4.

  For fartøy mellom 10 og 15 meter, må dokumentasjonen vise at utstyr er installert per 31.12.2022.

  For fartøy under 10 meter, må dokumentasjonen vise at utstyr er installert per 31.12.2023.

  Det gis ikke tilskudd til kostnader som påløper i 2024 eller senere.


 3. Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker

  Det stilles ikke krav til tilskuddsmottaker utover kravet til dokumentasjon på innkjøp og installasjon av godkjent utstyr.

  Tilskudd som er utbetalt på grunnlag av uriktige opplysninger kan kreves tilbakebetalt.


 4. Kunngjøring

  Kunngjøring skal foretas på en slik måte at man når hele målgruppen som tilskuddsordningen er rettet mot. Den skal annonseres i rimelig tid før søknadsfristen utløper, jf. tidsfristene under punkt 2.


 5. Intern kontroll hos tilskudds forvalter

  Garantikassen for fiskere skal ha etablert systemer, rutiner og tiltak som sikrer korrekt saksbehandling ved tildeling og utbetaling av tilskudd i overensstemmelse med pkt. 6.3.8.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

  Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i overensstemmelse med GFFs interne økonomiforvaltningsrutiner og kravene som fremgår av pkt. 4.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.


 6. Kontroll og rapportering til departementet

  Garantikassen for fiskere skal rapportere om utbetalte tilskudd og administrasjonskostnader i årsrapporten. Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette etterfølgende kontroll med at midlene forvaltes etter forutsetningene. 

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge og kompetans...
Enkle grep for bedre IT sikkerhet

Flere aktuelt saker

Fra 1. januar 2024 er Adwice AS en del av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. For deg som kunde betyr dette at du får tilgang til et enda større ko...
SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Adwice AS. Bak oppkjøpet ligger det ambisjoner om både større markedsandeler, flere kompetansearbeidsplas...
Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regel...

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo