Nye 300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien som har medført reiserestriksjoner, strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene. De samme utfordringene gjelder også for messe- og konferansearrangørene som ofte tett knyttet opp mot reiselivsvirksomhet.Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien som har medført reiserestriksjoner, strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene. De samme utfordringene gjelder også for messe- og konferansearrangørene som ofte tett knyttet opp mot reiselivsvirksomhet.

Artikkelen er hentet fra Innovasjon Norge.

Regjeringen har stilt til disposisjon nye 300 millioner kroner til reiselivsnæringen til å gjennomføre prosjekter som skal bidra til nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringen, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Dette kan også innebære omstilling bort fra reiselivsnæringen til andre næringer der ressursene utnyttes bedre.

Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet.

Nytt i denne utlysningen er at kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, samt impresariovirksomhet kan søke, samt at foretak som ikke hadde omsetning i 2019 kan bruke januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag.

Søknadsfristen er 20.12.2020.

Hvem kan søke?
Små, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivsnæringen i hele landet, inkludert Svalbard, som opplever betydelig omsetningssvikt og likviditetsutfordringer.

Reiselivsnæringen omfatter i denne sammenhengen sektorene og følgende næringskoder:
 • Overnatting (NACE 55)
 • Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)
 • Formidling (NACE 79)
 • Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22)
 • Servering (NACE 56) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
 • Utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
 • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3)
 • Impresariovirksomhet (NACE 74.903)
Merk at næringskode skal være relatert til foretaket.

Krav til søker
Det kan gis tilskudd til omstillingsprosjekter når følgende vilkår er oppfylt:

 • Foretaket må ha sin hovedvirksomhet i Norge og være registrert i Enhetsregisteret
 • Foretaket må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene oktober og november 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.
 • Nyetablerte foretak som er i kommersialiseringsfasen og kan dokumentere et omsetningsfall på minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall oktober og november gis mulighet til å søke. Omsetningsfallet for disse måles mot gjennomsnittlig omsetningen i januar og februar 2020.

Hva kan det søkes om?
Tilskuddsordningen skal gi likviditet til fremtidige omstillingsprosjekter som reiselivsbedriftene ikke vil kunne gjennomføre uten støtte.

Følgende prosjektområder kan støttes:

 1. Omstilling av og endring av driftskonsept og forretningsmodell, opplæring og kompetanseutvikling, miljøsertifisering https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/miljosertifiseringer-i-norge/, profesjonalisering og kvalitetsheving som f.eks. kvalitetssystemet Varde mv. https://www.vardekvalitet.no/
 2. Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak, for eksempel mindre justeringer av anlegg og utstyr, innkjøp av nødvendig utstyr og materiell, nye produksjonsmetoder, opplæring av personalet i smittevernregler mv.
 3. Tilpasning av produkt og konsept til andre kundegrupper, tilpasning av kommunikasjon til nye kundegrupper, endring av distribusjonskanaler mv.

I prosjekter som omhandler omstilling til andre næringer er det mulig å søke forprosjektsmidler for å avklare forretningside, herunder markedspotensial og konkurransesituasjon.

Tilskuddet er rettet mot eksisterende reiselivsbedrifter og kan ikke brukes til generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer.

Hvilken prosjektperiode kan det søkes støtte for?
Prosjektperioden for omstillingsprosjektene skal ha en maksimal varighet ut 2021. Kostnader forbundet med smitteverntiltak kan dekkes til og med september 2021.

Hvilke typer kostnader kan støttes?
 • Personalkostnader som benyttes i prosjektrelatert aktivitet:
  • Personalkostnader som er lagt til grunn i kostnadsplanen, må være bokført i bedriftens regnskaper, lønnsinnberettet og utbetalt. Godkjent timepris for egne timer i AS er inntil 1,2 promille av brutto årslønn, men maksimalt kr 700,- pr time. Det godkjennes inntil 1850 timer per år for de som skal jobbe i prosjektet. Timeprisen inkluderer også overheadkostnader/indirekte personalkostnader. Det skal føres timelister for egne timer som grunnlag for prosjektregnskapet.
  • For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850 t/år.
 • Kostnader for materielle og immaterielle aktiva som er nødvendig for prosjektgjennomføring; Denne kostnadsposten kan utgjøre maksimalt 20 prosent.
 • Kostnader for utvikling, testing og/eller implementering av nye produkter eller tjenester;
 • Kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester;
 • Kostnader for prosjektrelatert materiell, varer og utstyr;
 • Kostnader for tilpasning av markedsmateriell og -informasjon

Følgende aktiviteter kan ikke inngå i støttegrunnlaget
Markedsførings- og salgsaktiviteter kan ikke støttes. Merk at materielle og immaterielle aktiva kun kan utgjøre 20 prosent av prosjektet

Allerede påløpte kostnader kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget.

Hvor mye tilskudd kan jeg motta?
Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag oppad begrenset til fem millioner kroner per bedrift/konsern. For store bedrifter er dette avgrenset til 70 prosent
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/statsstotteregelverket/

Tilskuddet gis i henhold til statsstøtteregelverket for "Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak". I henhold til dette regelverket kan ikke støtte overstige €800 000 per konsern. Har selskapet mottatt annet tilskudd fra en annen støtteordning omfattet av dette regelverket må dette tas med i beregningen. Merk at dette omfatter bedrifter som har fått innvilget tilskudd fra disse ordningene:

 • Første søknadsrunde av «Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen» med søknadsfrist 15.09.2020 https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/
 • Tilskudd til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-av-reiselivsaktiviteter/lan-og-tilskudd-til-naringsdrivende-som-selger-eller-formidler-pakkereiser/
 • Kompensasjon for lovpålagte vedlikehold for foretak med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/kompensasjonsordningen-for-lovpalagt-vedlikehold-for-foretak-med-driftstillatelse-under-lov-om-taubaner-og-lov-om-fornoyelsesinnretninger/

Dette legger vi vekt på
I vår vurdering av søknader, er det vesentlig at følgende forhold er beskrevet:

Effekten av tiltakene
Beskriv bedriftens ambisjoner, hvordan tiltakene er i tråd med bedriftens visjon og strategier, hvordan aktiviteten inngår i utviklingsretning/strategisk grunnlag for reisemålet samt hvordan prosjektet bidrar til nødvendig omstilling.

Det må sannsynliggjøres at:

 • Bedriften har en realistisk plan og forutsetning for å nå et definert marked
 • Bedriften har en troverdig forretningsmodell
 • Bedriften opererer i tråd med de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv: https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/10-prinsipper-for-et-barekraftig-reiseliv/
 • Aktiviteten må bidra til varig økonomisk lønnsomhet i bedriften

Bedrifter som får finansiering fra Innovasjon Norge må demonstrere at foretaket har gjennomføringsevne:

 • Bedriften har tilstrekkelig kapital, kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet
 • Bedriften har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse
 • Aktiviteten er godt forankret hos styret og ledelsen

Krav til søknaden
Foretaket skal legge ved følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

 • Dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører eller revisor på 30% gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene oktober og november 2020 sammenlignet med samme periode i fjor
 • For nyetablerte foretak: dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører eller revisor på minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for oktober og november 2020. Omsetningsfallet for disse måles mot gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020.
 • Likviditetsbudsjett for prosjektperioden
 • Årsregnskap 2019 med noter og revisjonsberetning
 • Siste perioderegnskap med balanse

Utbetaling
For å få utbetalt finansiering fra Innovasjon Norge må kostnader og aktiviteter dokumenteres gjennom prosjektregnskap, kontrollert av revisor i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger). Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan prosjektregnskapet bli kontrollert av autorisert regnskapsfører.

Inntil 30 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis når nødvendig dokumentasjon er fremlagt og underskrevet, særvilkår er dokumentert oppfylt og prosjektet er igangsatt. Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er påløpt, kan ytterligere 50 % av tilskuddet utbetales. Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger. Søker er pliktig til å informere Innovasjon Norge om avvik fra planlagte aktiviteter.

Les mer her

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 20. desember 2020. Behandling av søknaden er forventet startet opp i midten av januar 2021.

Med forbehold om endelig beslutning i Stortinget.PowerOffice Go Support

Adwice har en egen supportavdeling, som kan bistå deg. Les mer om vår support ved å klikke her.

Ta kontakt med supportavdeling på telefon 96 00 82 00, på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller klikk på Kontakt oss-knappen under. 

Kundeinformasjon - Desember 2020
Ny integrasjon mellom PowerOffice GO og SmartDok

Flere aktuelt saker

Fra 1. januar 2024 er Adwice AS en del av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. For deg som kunde betyr dette at du får tilgang til et enda større ko...
SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Adwice AS. Bak oppkjøpet ligger det ambisjoner om både større markedsandeler, flere kompetansearbeidsplas...
Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regel...

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo