Kundeinformasjon - Desember 2020

Julehilsen2020

Kompensasjonsordning 2 – for foretak med stort omsetningsfall

I den nye kompensasjonsordninger skal bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor leveres samtidig med innsending av søknad. Ny kontantstøtteordning som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen for perioden september 2020 - februar 2021.
Støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.
Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene ved å innhente bekreftelse på søknader fra regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

Kompensasjonsordning 2 skal forvaltes av Brønnøysundregistrene, mens kompensasjonsordning 1 ble forvaltet av Skatteetaten.
Brønnøysundregistrene har opprettet et eget nettsted for kompensasjonsordning 2.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg 😊

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021
Egen pensjonskonto går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot slik samling. Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning. Arbeidstaker kan i stedet velge å forvalte sin pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som han eller hun velger selv (selvvalgt leverandør). Arbeidstaker kan alternativt velge å ikke samle sine tidligere pensjonskapitalbevis, men beholde dem der de forvaltes i dag.

Nyheter i a-melding – i kraft fra 1. januar 2021
 • Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med private pensjonsinnretninger til bruk i deres arbeid med ajourhold og oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon.
  Det vil forenkle rapporteringspliktene for arbeidsgiver ved at de ikke lenger vil ha behov for å rapportere de samme inntektsopplysningene til pensjonsinnretningene de har avtale med.
 • Utleggstrekk skal rapporteres i a-meldingen
 • Sluttårsak skal rapporteres i a-meldingen
 • Fast eller midlertidig ansettelse skal rapporteres i a-meldingen

Gaver til ansatte 2020 – 2021
Skattefrie grensen for gaver til ansatte for 2020 er kr. 2.000 per år, foreslås økt til kr 5.000 per år fra 2021.
Gavekort som ikke kan innløses i kontanter, anses som naturalytelse. Det samme gjelder når den ansatte mottar penger til kjøp av en gave og leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

Personalrabatter 2020 – 2021
Grensen for skattefrie personalrabatter på varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet (eller i konsernet), foreslås videreføres med kr 8.000 per år.

Delingsøkonomien – fast eiendom
Det er fra 1. januar 2020 blitt opplysningsplikt for tredjeparter som formidler utleie av fast eiendom. Opplysningsplikten gjelder for de som:
a) formidler utleie av fast eiendom eller
b) på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom.
Reglene gjelder ikke for de som driver virksomhet.


Prisregulering gjeldende fra 01.01.21
Vi gjennomfører ikke prisreguleringer utover det som fremkommer av den enkelte kunde sin oppdragsavtale / tilbud fra oss.
Hovedregelen for dette er en regulering iht konsumprisindeksen for tjenester hvor arbeidskraft dominerer.
 
Hvordan fastsettes prisene på løpende regnskap og rapportering ?
I regnskapsbransjen har det historisk vært vanlig å fakturere løpende regnskapstjenester ut fra medgått tid og fastsatte timepriser.
Som kunde har du da liten forutsigbarhet mht hva prisen egentlig blir. Du er prisgitt hvor effektiv (hvor mange timer) din regnskapsfører bruker.
Timeprisen forteller lite om årlig kostnad og kvaliteten på tjenesten.
 
De fleste ønsker en fast forutsigbar månedspris på løpende regnskapsføring
En forutsigbar FAST månedspris er noe de fleste av våre kunder etterspør, og da har vi i Adwice lagt til rette for dette.
 • Fastprisen blir beregnet ut fra det faktiske bilagsvolumet og regnskapets kompleksitet.
 • Antallet bilag telles automatisk av økonomisystemet og kan kontrolleres av deg som kunde.
 • Du får en oversikt over hva som inngår i fastprisen og hva de ulike delene av tjenesten koster.
 • Eventuell fakturering utover det som inngår i avtalt månedspris skal avtales / avklares med deg som kunden. 
 • Innhold, volum og kompleksitet evalueres og reguleres i overenstemmelse med deg (minimum en gang i året).

Ønsker du fastpris eller nærmere informasjon ta kontakt med oss.
Fra 1. januar 2021 vil våre priser bli regulert i henhold til konsumprisindeksen, oppdragsavtalen og våre standard leveransevilkår.

Forberedelse til årsoppgjøret

Klikk her for å lese Regnskap Norge sine tips til et bedre årsoppgjør. 

Vi Adwice ønsker dere alle en fredfull jul og et godt nytt år, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med dere alle i 2021.

Ny kompensasjonsordning for næringslivet
Nye 300 millioner kroner til omstilling av reiseli...

Flere aktuelt saker

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Adwice AS. Bak oppkjøpet ligger det ambisjoner om både større markedsandeler, flere kompetansearbeidsplas...
Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regel...
Mange har i det siste blitt oppmerksomme på at flere større bedrifter har blitt rammet av alvorlige dataangrep. Vi ser nå en voldsom økning i angrep o...

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo